up
kontaktobjednavka
uvodnormytech

Prehľad platnej legislatívy

 1. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
  (externý odkaz na http://www.zbierka.sk)

   
 1. Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor (externý odkaz na http://www.zbierka.sk)
 
   
 1. Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (externý odkaz na http://www.zbierka.sk

 
 
 1. Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (externý odkaz na http://www.zbierka.sk) 1. Vyhláška MDPT SR č. 169/2010 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla (externý odkaz na http://www.zbierka.sk)
 

 1. Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť STK a technických kontrol
  (externý odkaz na http://www.testek.sk)
 

 1. Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť PEK a emisných kontrol
  (externý odkaz na http://www.seka.sk)
 

 1. Metodické pokyny pre technické a emisné kontroly zverejňuje MDPT SR vo svojom rezortnom informačnom vestníku (externý odkaz na MDPT SR)
 

 1. Nariadenia vlády SR ohľadom konštrukcie vozidiel (externý odkaz na MDPT SR)